MENU

PERHATIAN

Bagi sewaan Promosi Pendidikan dan Perkhidmatan Kaunter, caj tambahan sebanyak RM150.00 dikenakan bagi penggunaan penghawa dingin atas permintaan pengguna.

PERALATAN

  1. KhemahKanopi           (20 x 20)                      - RM150.00 seunit
  2. KerusiPlastik                                                   - RM0.60 seunit
  3. Kerusi Banquet                                               - RM2.00 seunit
  4. MejaPanjang               (3 x 6)                          - RM5.00 seunit
  5. MejaBulatKayu           (10 orang)                    - RM10.00 seunit

MejaBulatPlastik         (7 orang)                      - RM5.00 seunit

  1. PasuBunga                                                      - RM1.00 seunit
  2. Roll Carpet                                                      - RM30.00 seunit
  3. Sette                                                                - RM10.00 seunit
  4. MejaKanopi                                                    - RM5.00 seunit
  5. Rostrum                                                          - RM10.00 seunit

PENGANGKUTAN

  1. Dalam Kawasan Rembau                      - RM30.00
  2. Luar Kawasan Rembau                         - RM60.00

SYARAT PENYEWAAN / PENGGUNAAN YANG PERLU DIPATUHI:

  1. Menjelaskanbayaransewaanselewat-lewatnya 14 harisebelumtarikhpemasangan / penghantaran TERMASUK bayaran deposit
  2. Peraturan memasang baner / backdrop  – Pihak tuan dikehendaki menggunakan stapler / paku tekan SAHAJA
  3. Tidak dibenarkan memasang apa-apa hiasan di dinding dewan sebelah hadapandan di bahagian sistem penebat bunyi walaupun menggunakan pelekat “double-side tape” atau apa-apa sahaja bahan pelekat termasuk stapler dan paku tekan.
  4. Memastikankebersihandewansepanjangwaktupenggunaandanmembersihkandewanselepaspenggunaan.
  5. Segalakerosakandewandanperalatanadalahmenjaditanggungjawabpengguna. Jika di dapatiberlakusebarangkerosakan, bayaran deposit tidakakandikembalikanbagipenyewaandewansertatuntutankerosakandandikemukakanbagikerosakanperalatan.
  6. PihakMajlis Daerah Rembauberhakmemindaataumembatalkantempahansewaandewandanperalatan, sekiranyaterdapatmajlis-majlisrasmikerajaan yang berlangsungpadatarikh yang samadengantempahandewandanperalatanolehpenyewa.
  7. Notispemberitahuanpemindaanataupembatalansewaanakandikeluarkandalamtempoh45 harisebelumtarikhsewaan.
  8. PihakMajlis Daerah Rembauakanmemulangkansemulasegalapembayaran yang telahdijelaskanolehpenyewasekiranyaberlakupembatalansewaan.

 

  • Sebarang pertanyaan atau tempahan Dewan dan Peralatan, Sila hubungi talian berikut:
  • 06-6851148
  • 06-6851149

 

Jenis Sewaan

Dewan Merdeka

Dewan Sri Rembau

Agora Rembau

Deposit

RM300.00

RM500.00

RM500.00

Perhimpunan& Lain-lain Sewaan

3 Jam Pertama : RM300.00

3 Jam Pertama : RM600.00

3 Jam Pertama : RM500.00

TambahanSetiap Jam Berikut : RM60.00

Tambahansetiap Jam Berikut : RM120.00

Tambahansetiap Jam Berikut : RM100.00

SewaanPerkahwinan

MajlisPerkahwinan + (Persiapan) RM636.00 (HargaPakejDewanTidakTermasukPeralatan)

MajlisPerkahwinan + (Persiapan) RM1,272.00 (HargaPakejDewanTidakTermasukPeralatan)

MajlisPerkahwinan + (Persiapan) RM848.00 (HargaPakejDewanTidakTermasukPeralatan)

PromosiPendidikan

RM150.00 (termasukperalatan) 2 unit MejaPanjang + 2 unit Kerusi Banquet + 4 unit kerusi (TiadaPenghawaDingin)

RM200.00 (termasukperalatan) 2 unit MejaPanjang + 2 unit Kerusi Banquet + 4 unit kerusi (TiadaPenghawaDingin)

RM200.00 (termasukperalatan) 2 unit MejaPanjang + 2 unit Kerusi Banquet + 4 unit kerusi (TiadaPenghawaDingin)

PerkhidmatanKaunter

RM60.00 (termasukperalatan) 2 unit MejaPanjang + 2 unit Kerusi Banquet + 2 unit Kerusi(TiadaPenghawaDingin)

RM80.00 (termasukperalatan) 2 unit MejaPanjang + 2 unit Kerusi Banquet + 2 unit Kerusi(TiadaPenghawaDingin)

RM80.00 (termasukperalatan) 2 unit MejaPanjang + 2 unit Kerusi Banquet + 2 unit Kerusi(TiadaPenghawaDingin)

Sukan (hanya Badminton &Sukan Rakyat Dibenarkan)

1 Gelanggang = 1 Jam : RM7.00

PenganjuranPertandingan : RM200.00 (Had masa 12 Jam tanpapenghawadinginbagipermainan badminton sahaja)

PenganjuranPertandingan : RM400.00 (Had masa 12 Jam tanpapenggunaanpenghawadinginbagipermainan badminton sahaja)

Tidakdibenarkansebarangsukandanpertandingan