MENU

GunungDatuk

KetinggianGunungDatukadalah 884m (2900 kaki), yang hampirtinggidenganGunungAngsa yang jaraknyadariGunungDatukadalah22km .Titikpermulaanpendakianadalahtidakkurangdaripada 80m dariparaslaut.Masa yang diambiluntuksampaikepuncakGunungDatukselama 2 jam.

Bayaran

  • Mendaki = RM5 seorang
  • Berkhemah = RM3 setiapkhemah
  • Penyewaankhemah (untuk 4 orang)  = RM5 setiapkhemah

Pembimbingpendakian:

  • Kurangdaripada 20 orang RM60
  • 25 – 50 orang RM120
  • Lebihdaripada 50 orang RM180
  • Chalet untukdisewa RM50 satumalamatau RM30 untuksetengahhari

 

Hubungi kami:

NO. TEL: 06-4381046

EMAIL: gunung_datuk@yahoo.com

hutan lipur gunung datuk