MENU

Replika Istana Raja Melewartelahdibukakepada orang ramai semenjak September 2004.Replika yang bernilai 2.7 juta ini merupakan daya usaha Pejabat Daerah Rembaudengan Unit PerancangEkonomiNegeri Sembilan dengan bantuan Kementerian Kebudayaan, KeseniandanWarisan.Tujuan pembinaan Replika ini adalah sebagai objek pelancongan bersejarah agar dapat mengingatkan kembali rekabentukasal Istana Raja Melewar yang pernah diduduki di tapak asal ini.Pejabat Daerah Rembau telah mencadangkan kepada Kerajaan Negeri Sembilan agar pengisian muzium diamanahkan kepada Lembaga Muzium Negeri dengan konsep dan objektif yang sesuai dengan latarbelakang bangunan dan sejarah Rembau

PameranMuziumRembau:

  • BALAI DATO' UNDANG

RuanganinimemaparkansejarahpentadbiranDato' Undang yang memerintahRembaubersertadenganalatkebesarandanpingat yang biasanyadigunakanolehDato' Undangdalammajlis-majlisrasmi.Di sinijugadipamerkansistemperlantikanDato' Undang di Rembau, peranandanfungsinyakepadamasyarakat.

SudutinijugadiisidenganpengamalanAdatPerpatih di RembaudanNegeri Sembilan.Selainitu, sistempantadbiranDato' UndangRembauakandiketengahkan. Ruanginisangatmenarikuntukdilawatikeranaruang yang terhad, memaksimakansusunanperalatanÂdanartifakdisampingsistempencahayaan yang mampumewujudkansuasanaeksklusif.

  • RUANG PELAMINAN

Ruanganinimenyerlahkeranawarnamerah yang menjaditemasudutini.Iamerupakancontohpelamin yang digunakanolehmasyarakatRembau yang manamenjaditempat bersanding mempelai. Komponenpelamininiadalahbungatelur, alas duduk, tiraibelakang, parang-parangdantepaksirih.Corak yang terpatriataskainbaldumerahterdiridariÂbenangtekatdanmaniksertalabuci.

 

Hubungi kami:

MUZIUM REPLIKA ASTANA RAJA MELEWAR

KAMPUNG NERASAU,

71300 REMBAU NEGERI SEMBILAN.

 

NO. TEL: 06-4383409

tempat menarik dirembau

 

tempat menarik rembau

tempat menarik dirembau