MENU

LAMPIRAN 13

 

 

NOTIS SEBUT HARGA

 

     SEBUT HARGA MDR ( 2/21/2017 )  BIL :   ( 1/2017 ) 

 

CADANGAN MENYELENGGARA JALAN PERUSAHAAN UTAMA 1, PERINDUSTRIAN CHEMBONG, DAERAH REMBAU DAN LAIN – LAIN KERJA BERKAITAN.

 

 

1.                     Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan                                 CIDB dan mempunyai perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Taraf Bumiputera                             (STB)1 serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Gred  G1  Kategori  CE                                    Pengkhususan  CE01 2.

 

 

2.                     Borang Sebut Harga boleh didapati dari tarikh  14 FEB 2017  hingga  20 FEB 2017  di                  Bahagian Kejuruteraan dan Pelan Bangunan dengan bayaran berharga RM  50.00.

 

3.                     Kontraktor diwajibkan menghadiri taklimat pada 14 FEB 2017         jam       09.00 PAGI .                          Taklimat akan hanya diadakan sekali sahaja. Kontraktor dikehendaki                                                                     berkumpul di  Dewan Seri Rembau  pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Hanya                                 penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja                                       Kerajaan (SPKK) atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia                                           (CIDB) sahaja yang dibenarkan menghadiri taklimat dan lawatan tapak ini.4

 

4.                     Dokumen Sebut Harga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil Kontraktor yang sah                                                sahaja. Untuk maksud ini Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL PPK                 dan SPKK yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan                                                Malaysia (CIDB) ATAU PPK dan STB5 bersertakan satu salinan perakuan/sijil tersebut.

 

5.         Borang Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam                             Peti Sebut Harga di Dewan Merdeka, Majlis Daerah Rembau  tidak lewat dari jam                            12.00 tengah hari, hari  SELASA  ,  21 FEB 2017 .

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tandatangan              

 

                                                                             Nama Penandatangan :    AMINO AGOS BIN SUYUB

                                                                             Jawatan                       :          YANG DI PERTUA 

                                                                                                                    MAJLIS DAERAH REMBAU

                                                                            Tarikh                           : 23 JANUARI 2017

 
1 Keluarkan STB jika Sebut Harga dikemukakan kepada Bukan Bumiputera.
2Nyatakan kelayakan kontraktor berdasarkan pengkelasan CIDB yang berkenaan
3 Nyatakan bidang dan kod bidang yang berkenaan.
4 Keluarkan perenggan ini jika taklimat/lawatan tapak tidak diperlukan.
5 Keluarkan STB jika Sebut Harga dibuka kepada Bukan Bumiputera

 

Tender Ref: 
21/2/2017
Tender Closing Date: 
Isnin, 20 Februari 2017