MENU

LAMPIRAN 13

 

 

NOTIS SEBUT HARGA

 

     SEBUT HARGA MDR ( 2/21/2017 )  BIL :   ( 1/2017 ) 

 

CADANGAN MENYELENGGARA JALAN PERUSAHAAN UTAMA 1, PERINDUSTRIAN CHEMBONG, DAERAH REMBAU

 

1.                     Sebut Harga adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Taraf Bumiputera (STB)1 serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dalam Gred  G1  Kategori  CE  Pengkhususan  CE01 2.

 

 

2.                     Borang Sebut Harga boleh didapati dari tarikh  14 FEB 2017  hingga  20 FEB 2017  di Bahagian Kejuruteraan dan Pelan Bangunan dengan bayaran berharga RM  50.00.

 

3.                     Kontraktor diwajibkan menghadiri taklimat pada 14 FEB 2017 jam  09.00 PAGI . Taklimat akan hanya diadakan sekali sahaja. Kontraktor dikehendaki berkumpul di  Dewan Seri Rembau  pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sahaja yang dibenarkan menghadiri taklimat dan lawatan tapak ini.4

 

4.                     Dokumen Sebut Harga akan dikeluarkan kepada wakil-wakil Kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini Kontraktor dikehendaki membawa perakuan/sijil ASAL PPK dan SPKK yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) ATAU PPK dan STB5 bersertakan satu salinan perakuan/sijil tersebut.

 

5.         Borang Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Dewan Merdeka, Majlis Daerah Rembau  tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari, hari  SELASA  ,  21 FEB 2017 .

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Tandatangan              

 

                                                              Nama Penandatangan :    AMINO AGOS BIN SUYUB

                                                              Jawatan                       :          YANG DI PERTUA 

                                                                                                      MAJLIS DAERAH REMBAU

                                                             Tarikh                           : 23 JANUARI 2017

 
1 Keluarkan STB jika Sebut Harga dikemukakan kepada Bukan Bumiputera.
2Nyatakan kelayakan kontraktor berdasarkan pengkelasan CIDB yang berkenaan
3 Nyatakan bidang dan kod bidang yang berkenaan.
4 Keluarkan perenggan ini jika taklimat/lawatan tapak tidak diperlukan.
5 Keluarkan STB jika Sebut Harga dibuka kepada Bukan Bumiputera

 

Tender Ref: 
21/2/2017
Tender Closing Date: 
Isnin, 20 Februari 2017