Piagam Pelanggan Jabatan Kejuruteraan - Kejuruteraan Awam

BIL PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN ( TEMPOH )
1 Penyediaan Proses- Proses Tender & Sebutharga Tender – 120 Hari Sebut Harga – 60 hari
2 Kerja Penyeliaan Dan Pengawasan Projek Di Tapak Bina Tender – berdasarkan tempoh kontrak Sebut Harga – berdasarkan tempoh kontrak
3 Pendaftaran Kontraktor Kelas G1 & G2 1 hari
4 Mengambil Tindakan Pembaikan Terhadap Kemudahan Awam Dan Infrastruktur Yang Rosak Dengan Kadar Segera - bergantung kepada kelulusan peruntukan

Piagam Pelanggan Jabatan Kejuruteraan - Pelan Bangunan

BIL PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN ( TEMPOH )
1 Memproses Permohonan / Ulasan Kelulusan Pelan Bangunan, Kertas Perakuan, Pertimbangan Akhir 30 Hari
2 Permit Izin Lalu / Permohonan Korekan Jalan 21 hari
3 Permohonan Pelan Kerja Tanah, Jalan Parit Dan Pelan Bangunan, Lampu Jalan Dan Permit Sementara 60 hari
Sedang Dikemaskini 

Piagam Pelanggan Jabatan Perancang Bandar dan Landskap

BIL PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN ( TEMPOH )
1 Menyemak & menyediakan ulasan teknikal Pelan Pembangunan (Pelan Kebenaran Merancang (KM), Pelan Pecah Bahagian Tanah, Pelan Bangunan, Pelan Ubahan Tambahan Bangunan, Pelan Kerja Tanah, Pelan Nama Taman & Jalan, dan Pelan Landskap) dan ulasan permohonan tanah kerajaan / hal-hal tanah dari Pejabat Tanah & Daerah Rembau. 14 Hari
2 Memproses Kelulusan Pelan Pembangunan (Pelan Kebenaran Merancang (KM), Pelan Pecah Bahagian Tanah, Pelan Nama Taman & Jalan, dan Pelan Landskap) 7 hari
3 Memproses tempahan bunga hiasan pentas dan sewaan padang 7 hari
4 4.Penyelenggaraan landskap di kawasan Majlis Daerah Rembau (MDR). 1 kali dalam sebulan

Piagam Pelanggan Jabatan Perkhidmatan Perbandaran dan Kesihatan

BIL PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1 Permohonan Lesen Baru Premis Perniagaan 30 hari dari tarikh permohonan lesen
2 Permohonan Permit Sementara 14 hari dari tarikh permohonan lesen
3 Permohonan permit serta merta 30 minit dari masa permohonan
4 Rayuan permohonan lesen 30 hari dari tarikh rayuan lesen diterima
5 Pembaharuan lesen 60 hari dari tarikh notis pembaharuan lesen dikeluarkan
6 Pembatalan lesen 7 hari dari tarikh permohonan
8 Dewan Majlis Daerah Rembau 30 Minit
9 Peralatan 3 hari dari tarikh permohonan diterima
 
Sedang Dikemaskini 
 Sedang Dikemaskini
 

Piagam Pelanggan Bahagian Perundangan Dan Penguatkuasaan

BIL PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1 Memberikan khidmat nasihat undang-undang secara bertulis dari tarikh penerimaan dokumen lengkap. 30 hari bekerja
2 Menjalankan siasatan ke atas setiap aduan dari tarikh yang diterima 3 hari bekerja
3 Memberi maklumbalas bagi setiap aduan dari tarikh siasatan dijalankan. 3 hari bekerja
4 Memulangkan barang-barang sitaan yang telah dijelaskan bayaran dariwaktu tuntutan dibuat 1 Jam (hari bekerja)
 

Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat

BIL PIAGAM PELANGGAN KAEDAH PENGUKURAN
1 Memastikan perkhidmatan ePBT hendaklah sentiasa berfungsi 24 x 7 dengan 95% ketersediaan (uptime availability) 24x7
2 Memastikan ketersediaan capaian dalam tempoh 24 x 7 dengan 95% ketersediaan (uptime availability) dan aduan perkhidmatan diselesaikan tidak melebihi 8 jam selepas aduan diterima. 24x7 (Tidak melebihi 8 jam)
3 Memastikan perkhidmatan portal hendaklah sentiasa berfungsi 24 x 7 dengan 96% ketersediaan (uptime availability).td> 24x7
4 Memastikan penyelenggaraan dan kerosakan perkakasan komputer dibaik pulih dalam tempoh 3 hari dari tarikh pemakluman aduan kerosakan 100%

Piagam Pelanggan Unit Pusat Setempat ( OSC) 

BIL PIAGAM PELANGGAN SASARAN
1 Memastikan semua pelan pemajuan yang diterima, didaftar dan direkod di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal 100%
2 Memastikan permohonan notifikasi mula kerja tanah / kerja bangunan direkodkan di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal 100%
3 Memastikan salinan notifikasi pemeriksaan akhir i dan ii direkodkan di dalam Sistem OSC 3.0 Plus Online dan fail fizikal 100%
4 Memastikan pendepositan CCC beserta dokumen daripada PSP direkodkan di dalam sistem OSC 3.0 Plus Online dan Fail Fizikal 100%
5 Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat 24 Kali
6 Mengedarkan minit Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat 7 hari
7 Melaporkan status permohonan pelan pemajuan bagi pemakluman Jawatankuasa OSC 24 Pelaporan
 

Piagam Pelanggan Unit Audit 

BIL PIAGAM PELANGGAN TEMPOH
1 Menyediakan Rancangan Audit Tahunan sebelum 31 Januari setiap tahun Satu Bulan
2 Menyediakan Rancangan Audit Tahunan sebelum 31 Januari setiap tahun Satu Bulan
3 Menjalankan pengauditan Pengurusan Kewangan/Prestasi/Pematuhan sekurang-kurangnya satu kali setahun. Sekurang-kurangnya satu kali setahun
4 Menyediakan pemerhatian audit 14 hari selepas pengauditan dilaksanakan 14 hari
5 Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun. 4 kali setahun